CB provoz
Home Něco o mně HAM Download Odkazy Co se změnilo Ostatní

     Nebudu tu na úvod prezentovat 10 základních pravidel slušnosti na CB pásmu, protože věřím, že ten, kdo má jen trochu rozumu, se s tímto už dávno vyrovnal. Spíše bych chtěl vyzdvihnout důležitost znalostí praktického provozu na občanském pásmu. Pochopitelně se nedočtete nic nového, než na jiných internetových stránkách, ale chybět by to tu nemělo. Tedy něco málo o čitelnosti a síle signálu, uvedena je zde i česká a anglická hláskovací tabulka, anglická abeceda s výslovností, pár Q-kódů pro rozšíření znalostí a na konec příklad spojení v anglickém jazyce.

Tedy začneme technikou provozu, což je pro praktické vysílání na CB jedno z nejdůležitějších.

Základní technické pojmy používané v provozu CB

Čitelnost a síla signálu

     V amatérském rádiovém provozu charakterizuje celkovou kvalitu přijímaných signálů… dvou - nebo třímístně číselný kód (REPORT) RS nebo RSM, informující úsporným způsobem o čitelnosti R (angl. Radio) (z angl. Readability), o síle signálu S (angl. Santiago) (z angl. Strenght) a jakosti modulace M (angl. Mike) (z angl. Modulation). V CB praxi se však od číselného hodnocení modulace již upustilo, takže se užívá jen dvoumístný kód RS. Pro přijetí zprávy je nakonec nejdůležitější její čitelnost R, vyjadřovaná stupni 5 až 1. Ta je ostatně závislá jak na síle signálu, tak i na kvalitě modulace. Stručný jednomístný kód je proto zaveden ve vojenském provozu a v dalších radiokomunikačních službách.

R-čitelnost

1 - Zcela nečitelné

2 - Občas čitelné

3 - Obtížné čitelné

4 - Čitelné

5 - Dokonale čitelné

     Hodnocení čitelnosti R je vždy subjektivní, do značné míry závislé i na schopnostech a zkušenostech operátora ( uživatele CB).

      Síla signálu "S" je naopak objektivně měřitelná veličina. Každému přijímanému signálu - každému vysílači, odpovídá určité napětí na vstupu přijímače. Indikátorem tohoto napětí je S-metr, nejčastěji analogový, tj.klasický ručkový nebo světelný sestavený z LED či LCD. O absolutní velikosti vstupního napětí nás však S-metry v radiokomunikačních zařízeních neinformují. Přesné měření intenzit elektromagnetického pole, resp. napětí na vstupním konektoru umožňují pouze speciální přijímače-měřiče intenzity elmag. pole, přístroje velmi drahé, amatérům nedostupné a pro běžnou radiokomunikaci zbytečné. K posouzení síly přijímaných signálů při praktickém provozu ostatně není znalost absolutní hodnoty vf napětí na vstupu přijímače nezbytná. S-metry přijímačů s různou citlivostí reagují na stejné signály různě, ale přitom bývají vybaveny stejnými stupnicemi od stupně S1 až po S9+30 až 40 dB. Z tohoto hlediska  je třeba brát údaje S-metrů jako informativní.

     Při praktickém provozu nám jde spíše o shodné kvantitativní, číselné vyjádření změny přijímaného signálu ve stupních S, např. při změnách podmínek, při posuzování signálů z  různých vysílačů, při porovnávání  antén  a  vlivů změn v jejich napájení, umístění apod. To  by nám  měl S-metr na každém  přijímači umožnit - čili tatáž změna v síle signálu, indikovaná S-metrem a vyjádřená ve stupních S, by měla být na všech přijímačích, bez ohledu na jejich citlivost, přibližně shodná.Při dohodnutém vztahu mezi stupněm S a definovaným poměrem dvou napětí na vstupu přijímače bychom pak měli možnost vyjadřovat veškeré změny přímo v dB. Předpokladem pro toto objektivní hodnocení změn v dB je shodné cejchování S-metrů.

     Jaká je ale skutečnost? Lze z S-metrů různých přijímačů  odečítat změny shodně nebo  jsou stupně  S pouhou  dekorací na atraktivní prosvětlené  stupnici a poslouží nanejvýše ke snadnějšímu odečítání výchylek ve stylu větší-menší, horší-lepší?. Zde bychom si měli ujasnit, co to vlastně stupeň S znamená, jak je definován.

     Před několika desítkami let vzešel z renomované americké instituce NBS - National Bureau of Standards - návrh na  vyjádření síly  signálů, přenášených dálkovými telefonními linkami pomocí devíti stupňů S. Stupeň S1 již tehdy charakterizoval prakticky nesrozumitelný, v šumu se ztrácející signál. Stupněm S9 byl označen signál "velmi  silný".

     Protože se tehdy  nejednalo o bezdrátový provoz, přijímačem byl telefonní přístroj, vlastně jen sluchátko, byly stupně S jen jiným vyjádřením bezrozměrných jednotek hladiny hlasitosti - fónů - Ph (angl.phone). Devítidílná stupnice S překrývala rozsah hlasitosti mezi 20 až 100  Ph, přičemž 4 Ph    jsou považovány za práh slyšitelnosti a 130Ph je práh bolesti. Při rádiovém provozu pochopitelně nelze tuto metodiku a její kritéria uplatnit, poměry jsou zde úplně jiné. Obvody automatického vyrovnávání zredukují i rozdíly  90  dB v úrovni vstupních signálů na mnohem menší rozdíly v hlasitosti. Pro praktické použití však mají být signály indikovány v celém rozsahu přijímaných úrovní. Existuje celá řada  různých obvodů, které to umožňují. Většinou jsou S-metry připojeny na regulační napětí AVC, odvozené z intenzity vstupních signálů, takže by měly reagovat v celém rozsahu přijímaných úrovní.

     Oficiální ustanovení o cejchování S-metrů sice existují, ale Mezinárodní radioamatérská unie -IARU- modifikovala původní návrh NBS doporučením pro bezdrátový,  rádiový provoz. Stupeň S1 byl definován jako nejslabší identifikovatelný, ale prakticky nepoužitelný signál. Stupni S9 mělo odpovídat 100  mikrovoltů na vstupu přijímače. Z toho pak vyšla změna v úrovni signálu o 6 dB na každý stupeň S při minimálním napětí 0.4 mikrovoltů pro stupeň S1. Tento návrh odpovídal amatérským požadavkům i vlastnostem tehdejších přijímačů. Pro úplnost dodejme, že rozdíl 6 dB odpovídá právě dvojnásobnému, resp. polovičnímu vf napětí na vstupu přijímače, nebo čtyřnásobnému, resp. čtvrtinovému vf výkonu přijímaného vysílače. Říká se, že 6 dB je též minimální rozdíl v hlasitosti, které lidské ucho již zřetelně zaregistruje. A pro konfrontaci s dnešní praxí při této  příležitosti připomeňme originální slovní charakteristiky všech devíti S-stupňů, přežívající vlastně z doby přímozesilujících přijímačů, popř. přijímačů bez S-metrů.

Síla signálu

S1- Faint signals, barely perceptible - nezřetelné signály, sotva znatelné

S2- Very weak signals - velmi slabé signály

S3- Weak signals - slabé signály

S4- Fair signals - dostatečné (slušné) signály

S5- Fairly good signals - dostatečně dobré signály

S6- Good signals - dobré signály

S7- Moderately strong signals - středně silné signály

S8- Strong signals - silné signály

S9- Extremly strong signals - velmi silné signály

     Modernizace přijímačů, zejména jejich větší citlivost a dále rozvoj komunikace na pásmech VKV si vyžádaly změny, které byly  přijaty jako normalizační návrh (jenž má charakter doporučení) na konferenci 1.oblasti IARU v roce 1978. Odstup 6 dB mezi stupni S byl sice zachován, ale vstupní napětí pro stupeň S9 bylo sníženo na 50 mikrovoltů při impedanci 50 ohmů. Stupni S1 by mělo odpovídat napětí vstupního signálu 0.2 mikrovoltu nemodulované vstupní vlny.

článek převzal z AR 4/1993

Mirek Hodonice

Česká a mezinárodní hláskovací tabulka

     Právní úprava jak české, tak i mezinárodní hláskovací tabulky vyplývá z vyhlášky Českého telekomunikačního úřadu č. 200/2000 Sb. Ta byla vydána v návaznosti na uvedení nového telekomunikačního zákona č. 151/2000 Sb, který je v platnosti od 1. července 2000.

Je zde jediná změna, a to v české hláskovací tabulce, kde písmeno "N" se nehláskuje jako NERUDA, ale jako NORBERT, což se v praxi ještě neujalo.

Česká hláskovací tabulka

znak - písmeno

slovo

znak - písmeno

slovo

A

Adam

N

Norbert

B

Božena

Ň

Nina

C

 Cyril

O

Oto (Otakar)

Č

 Čeněk

P

Petr

D

 David

Q

Quido [vysl. Kvído]

Ď

 Ďáblice

R

Rudolf

E

Emil

Ř

Řehoř

F

František

S

Svatopluk

G

Gustav

Š

Šimon

H

Helena

T

Tomáš

CH

Chrudim

Ť

Ťešnov

I

Ivan

U

Urban

J

Josef

V

Václav

K

Karel

W

Dvojité V

 L

Ludvík

X

Xaver

 Ľ

Ľubochňa

Y

Ypsilon

 M

Marie

Z

Zuzana

 

 

Ž

Žofie

Mezinárodní hláskovací tabulka

znak - písmeno

slovo

znak - písmeno

slovo

A

 Alpha [alfa]

N

November [novembr]

B

Bravo [brávou]

O

Oscar [oskr]

C

 Charlie [čárli]

P

 Papa [papá]

D

 Delta

Q

Quebec [kvíbek]

E

 Echo [ekou]

R

Romeo [roumiou]

F

 Foxtrot

S

Sierra

G

 Golf

T

Tango [tengou]

H

 Hotel [houtel]

U

Uniform [júnyfórm]

I

India [indja]

V

Victor [vyktr]

J

 Juliett [džúljet]

W

Whisky [visky]

K

 Kilo [kílou]

X

X-Ray [eksrej]

L

Lima

Y

Yankee [jenky]

M

 Mike [majk]

Z

Zulu [zúlú]

Anglická abeceda a její výslovnost

znak abecedy

výslovnost

znak abecedy

výslovnost

a

[ei]

n

[en]

b

[]

o

[ou]

c

[]

p

[]

d

[]

q

[kjů]

e

[í]

r

[ár]

f

[ef]

s

[es]

g

[dží]

t

[]

h

[ejč]

u

[]

i

[ai]

v

[]

j

[džei]

w

[dabljů]

k

[kei]

x

[eks]

l

[el]

y

[vai]

m

[em]

z

[zed]

Q - kódy hodící se pro občanské pásmo

     Q-kódy vznikly především pro potřebu profesionálních služeb a mají mezinárodní platnost.  Do radioamatérské praxe se dostalo několik desítek těchto kódů, které si radioamatéři "vypůjčili" pro svoji potřebu. Q-kódy, jak již název napovídá, jsou znaky začínající vždy písmenem "Q". Těchto kódů se využívá především při telegrafním spojení a není vhodné je užívat při spojení otevřenou řečí. Přes to tomu tak není a poslechem na kanálech CB pásma zjistíte, že je běžně slyšet stanici, která se ptá protistanice jaké je její QTH?

Tedy pro názornost zde uvádíme pár Q-kódů a jejich význam.

Q-kód

výslovnost

význam

QRA?

 

Jaké je jméno Vaší stanice?

QRL?

 

Jste zaměstnán?

QRM?

 

Jste rušen interferencí?

QRN?

 

Jste rušen atmosférickým rušením?

QRV?

 

Jste připraven?

QRZ?

 

Kdo mě volá?

QSL?

 

Potvrdíte mi příjem?

QSY?

 

Mám přejít k vysílání na jiném kmitočtu?

QTH?

 

Jaká je Vaše poloha?

QTR?

 

Kolik je přesně hodin?

     Q-kódů je pochopitelně o mnoho více, ale pro použití na CB pásmech se hodí snad jen těchto pár, a to ještě výjímečně. Pokud se použije Q-kód bez otazníku, znamená to odpověď na předešlý Q-kód s otazníkem.

Příklad

1. stanice: QTH? ... (jaká je vaše poloha?)

2. stanice: QTH Znojmo ... (místo mého vysílání je Znojmo)

Příklad spojení v angličtině

připravuje se

 

[Home] [Něco o mně] [HAM] [Download] [Odkazy] [Co se změnilo] [Ostatní]

Copyright (c) 2001 Webmaster ok2wzn. All rights reserved.
ok2wzn@quick.cz